“De ergste vorm van ongelijkheid is proberen ongelijke dingen gelijk te maken.” – Aristoteles

Agora gaat over autonoom leren. Wij begeleiden lerenden, zodat ze steeds meer eigenaarschap (leren) nemen over hun eigen leren. Samen met de coach bepaalt de lerende wat op een bepaald moment zinvol is en wat niet. Het gevolg is dat iedereen zijn eigen leerroute volgt.

De leervraag (challenge) van de lerende staat centraal. De nieuwsgierigheid of leergierigheid is leidend. Vanuit de leervraag (challenge) ontstaat het leerproces. Hier komt de coach (Agoriaanse Meester) aan bod. De coach stuurt, stimuleert, inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback.

Autonoom leren betekent niet ‘in je eentje leren’. Leren vindt altijd plaats te midden van en samen met anderen, binnen en buiten een groep. Die autonomie is onlosmakelijk verbonden met vrijheid én verbondenheid. Elke leerling garandeert die autonomie, vrijheid en verantwoordelijkheid ook voor zijn of haar medeleerlingen. Rekening houden met elkaar en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor elkaars autonomie en vrijheid. Kortom: vrijheid, maar geen vrijblijvendheid.

De coaches spelen een sleutelrol in deze dynamiek en in dit pedagogisch klimaat.

Nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid is de basis van alle leren. Agora is dé omgeving waar de ontwikkeling van kinderen tussen 12 en 18 jaar volop kansen en ruimte krijgt. Op een natuurlijke manier stimuleert Agora de ontmoeting en verbinding met de schoonheid en de rijkdom van de wereld, maar ook het ontbreken daarvan. Agora is de plek waar kinderen vorm, inhoud en betekenis geven aan hun ontwikkel- en leerproces. Met elkaar, met hun omgeving en met hun coaches, die de ontwikkeling van kinderen als hun grootste passie zien. Alles wat zich in het dagelijks leven aandient is onderwerp van studie. Kinderen worden in situaties gebracht waarin ze aanspraak kunnen doen op hun onnoembare rijkdom aan (soms nog latente) talenten en vaardigheden. Niet de vakken of het onderwijssysteem zijn leidend, maar de nieuwsgierigheid van elk kind.

5 werelden

Agora stelt het leerproces en de leervraag centraal. Het staat buiten kijf dat kinderen een bagage aan verplichte kennis moeten hebben, maar binnen Agora is deze niet vak- maar persoonsgericht. Omdat er niets in deze wereld is dat niet interessant en belangrijk genoeg is om te bestuderen, is de wereld de bron van een evenwichtige leerinhoud en te verwerven competenties. Binnen Agora onderscheiden we daarom het onderzoeken, bevragen en doorzoeken van vijf werelden als basis voor ontwikkeling en groei van ieder kind. Het gaat om de volgende werelden:

– wetenschappelijke wereld

– kunstzinnige wereld

– maatschappelijke wereld

– sociale/ethische wereld

– spirituele wereld

 

Afrikaans gezegde

Ouders participeren actief in Agora

Bij Agora vinden we het belangrijk dat elk kind een persoonlijk leer- en ontwikkeltraject krijgt aangeboden. We behandelen alle kinderen ongelijk, want we willen elk kind zo optimaal mogelijk begeleiden. En elk kind heeft een andere aanpak nodig om vanuit eigen nieuwsgierigheid te kunnen leren.

Zoals een oud Afrikaans gezegde luidt: “It takes a whole village to raise a child.” Een prachtig en belangrijk inzicht. Het inspireert Agora om zoveel mogelijk mensen om elk kind heen te verzamelen die dit inzicht delen. En die hun bijdrage willen leveren aan de vervulling ervan. Daarbij spelen de ouders van elk kind een sleutelrol. Ouders staan midden in de samenleving en we willen hun kennis en vaardigheden dan ook graag benutten. Daarom vormen ouders een belangrijk deel van ons maatschappelijke netwerk. Iedere ouder is zichtbaar en actief op Agora en sluit daarmee de cirkel waarbinnen kinderen zich vrij voelen en in vertrouwen en veiligheid de onbekende toekomst omarmen.

Agora heet in principe ieder kind welkom. Voor Agora vormt het leerlingvolgsysteem van de basisschool samen met de Cito-score geen toelatingscriterium, maar een startpunt. Ouders en leerlingen krijgen van ons de belofte dat ieder kind minstens op eigen niveau examen zal doen en dat examen positief afsluit in de daarvoor benodigde tijd. Leren en ontwikkelen op Agora betekent geen stilstand in niveau, maar vooruitgang en verdieping, waardoor een hoger uitstroomniveau als vanzelfsprekend beschouwd mag worden.

Leren binnen Agora is leren op basis van onderzoek, ervaring en verbinden met het eigen leven. Een uitgebalanceerd didactisch model ondersteunt deze visie en zorgt ervoor dat ieder kind op de juiste manier (namelijk: de eigen, unieke manier) leert en groeit. Naast de meer gebruikelijke werkvormen is er ook nadrukkelijk plaats voor het experiment en het ontdekken van het onbekende. Dit om de ontwikkeling van de creativiteit te bevorderen.

We bereiden voor op het leven

We bereiden voor op het leven, niet op een carrière. Agora zorgt dat elk kind weet dat binnen Agora iedere medewerker verantwoordelijk is voor het leerproces van ieder kind. Kinderen leren binnen Agora doelgericht en binnen een heldere structuur. Elk kind leert omgaan met frustratie en tegenslag als oefening in weerbaarheid. Bij Agora is het duidelijk waar grenzen en mogelijkheden liggen. Het groeiproces van kinderen staat bij alle medewerkers centraal, en die permanente drang tot groeien en leren geldt ook voor onze medewerkers zelf. De inhoud van het leerproces staat in dienst van dat groeiproces, dat moet leiden tot wijsheid. Wijsheid is een positieve toepassing van kennis ten dienste van de mens.

We vinden het vanzelfsprekend en van groot belang dat we ons periodiek verantwoorden naar onze omgeving over resultaten en congruentie aan visie en uitgangspunten. We leiden op voor het leven in een sociale bedding en niet voor een carrière. In vrijheid en samen, dus niet vrijblijvend.

Afbeelding van schilderenbuiten3