“De meeste ideeën over onderwijs zijn niet nieuw, maar niet iedereen kent de oude ideeën.” – Euclides

De Vereniging Agora Onderwijs heeft als motto om een voortrekkersrol te nemen in de vernieuwing van het onderwijs en werkt met Agora aan antwoorden op maatschappelijke vraagstukken waar we in het huidige onderwijsstelsel tegenaan lopen.

Missie

De Vereniging Agora Onderwijs wil het Agora-onderwijs op scholen in Nederland en andere landen verder uitbouwen en ontwikkelen vanuit de gemeenschappelijke Agora-visie. We willen de gemeenschappelijk ontwikkelde kennis delen met het hele onderwijs en de overheid. De aangesloten scholen vormen samen een lerende organisatie. De vereniging ondersteunt, begeleidt en verbindt de afzonderlijke Agora-scholen vanuit het idee dat op deze manier leren van en met elkaar tot nieuwe kennis leidt, waar we als Agora-scholen en als sector beter van worden.

Met Agora proberen we antwoorden te formuleren op maatschappelijke vraagstukken waar we in het huidige onderwijsstelsel tegenaan lopen en die ons grote zorgen baren:

 1.  Nergens in de wereld zijn kinderen zo gedemotiveerd voor school als in Nederland. (OESO, 2016)
 2.  De kansenongelijkheid in het onderwijs loopt op.  (Onderwijsinspectie, 2016)
 3.  Er gaat per jaar € 74 miljoen om in schaduwonderwijs. (OCW, 2017)
 4.  Minstens 4.500 leerlingen zitten thuis zonder school. (OCW, 2019)
 5.  Hoge uitval in het eerste jaar van het mbo en hbo. (OCW, 2016)
 6.  Professionele trots van leraren staat onder druk, hoge werkdruk, groeiend percentage burn-out.

Agora is een nieuw alternatief dat pal staat voor het vinden van oplossingen voor bovengenoemde problemen. We nodigen de wetenschap daarbij uit om te onderzoeken of we dat goed doen.

Hoe realiseert de vereniging haar missie?

Door te sturen op onderstaande zes punten:

1.  De vereniging bewaakt de visie van Agora-onderwijs in elke Agora-school volgens de tien Agora-principes. Deze maken meteen zichtbaar waar je een Agora-school aan herkent zodra je de school binnenloopt. Deze principes zijn negatief geformuleerd. Zo benoemen we specifiek gedrag dat we niet meer willen zien op Agora en ontstaat een open speelveld. Agora-scholen hebben daarmee autonomie in de inrichting van hun onderwijs, zolang deze past binnen de geformuleerde principes die zijn afgeleid uit ons visiedocument uit 2013. Dit geldt zowel voor scholen in het primair onderwijs als voortgezet onderwijs.

 

De tien Agora-principes

 1.  Vakken, lessen en het curriculum zijn niet leidend in het leren van kinderen.
 2.  Agora-scholen werken niet met een lesrooster.
 3.  De citoscore is geen toelatingscriterium.
 4.  Leerlingen worden niet gelijk behandeld.
 5.  Leerlingen worden niet ingedeeld in homogene groepen op leeftijd en leerniveau.
 6.  Leerlingen maken geen summatieve toetsen (tenzij ze met hun PTA aan de slag gaan).
 7.  Leerlingen worden niet afgerekend op het leerresultaat.
 8.  Leraren worden niet van ‘bovenaf’ aangestuurd.
 9.  Het aantal leerlingen waar een leraar verantwoordelijk voor is, is niet hoger dan 18.
 10.  De Agora-leeromgeving bestaat niet uit leslokalen.

Albert Einstein

2. De vereniging beoogt binnen deze visie een ondersteunende rol te spelen voor alle Agora-scholen in en buiten Nederland. Als vereniging zorgen we ervoor dat we elkaar scherp houden op het bewaken van deze principes. De vereniging faciliteert dit proces, bijvoorbeeld door consultatie en periodieke screening op uitgangspunten, onderwijsprocessen en kwaliteitszorg.

3. De vereniging faciliteert de werving en professionalisering van Agora-leraren en wil een lerend netwerk zijn voor iedereen die binnen de Agora-scholen werkt. Agora-scholen zijn plekken waar leraren graag (willen) werken. Waar ze met trots elke dag bijdragen aan de groei en ontwikkeling van leerlingen. En waar ze die groei en ontwikkeling ook persoonlijk ervaren. Waar ze gezien en gehoord worden en waar ze veel vertrouwen, autonomie en verantwoordelijkheid hebben in het doen van hun werk. Waar ze alle ruimte hebben om zelf voortdurend te professionaliseren en beter te worden in hun werk. Dat werk doen leraren binnen een team. De vereniging faciliteert uitwisselingen en scholingen. Ze zet zich in om voldoende leraren beschikbaar te maken voor de groeiende groep Agora-scholen. Daarnaast investeert de vereniging in activiteiten waardoor leraren kunnen bouwen aan een steviger fundament en identiteit van hun prachtige beroep.

Elke Agora-school voert een personeelsbeleid dat uitgaat van het principe ‘wat goed is voor onze leerlingen, is ook goed voor onze medewerkers’. De vereniging gaat uit van het principe ‘binnen de vereniging staat elke lerende centraal en elk lid is lerende’.

4. De vereniging ontwikkelt kwaliteitsinstrumenten en stimuleert wetenschappelijk onderzoek in de Agora-scholen, waardoor deze beter in staat zullen zijn om verantwoording af te leggen over de processen, effecten en resultaten. De Agoriaanse werkwijze en de vragen die daaruit voortvloeien, leiden vanuit de praktijk van elke Agora-school tot goed doordachte en wetenschappelijk beproefde modellen en tools, waarvan de hele sector kan profiteren.

 

5. De vereniging bouwt aan een netwerk van partners die zowel de vereniging als de individuele Agora-scholen helpen met hun kennis en ervaring. Dit netwerk van partners ondersteunt ons om het onderwijs op Agora-scholen nog beter te maken. Denk bijvoorbeeld aan lerarenopleidingen, het ministerie, de inspectie, wetenschappers, scholen in het primair onderwijs, mbo’s, hbo’s, universiteiten en kenniscentra (ook buiten het onderwijs).

 

6. We betrekken ouders en leerlingen nadrukkelijk bij de vereniging als onmisbare partners. Ouders staan midden in de samenleving en we maken graag gebruik van hun kennis en kunde. Ze vormen dan ook een belangrijk onderdeel van ons maatschappelijke netwerk. Iedere ouder is zichtbaar en actief op Agora en sluit daarmee de cirkel waarbinnen kinderen zich vrij voelen en in vertrouwen en veiligheid de onbekende toekomst omarmen. Die verbinding maken we ook binnen de vereniging.

Onze vereniging is nog in oprichting. De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan onze missie, visie en website. En op dit moment zetten we de volgende stappen. Half maart verwachten we deze fase af te ronden. Dan wordt ook duidelijk hoe we de werkorganisatie van de vereniging verder inrichten en bij wie u terechtkunt met specifieke vragen. Heeft u nu al een vraag of opmerking? Neem dan gerust contact op met de Agora-school in uw regio.

Leergierigheid heeft vrijheid nodig

Anderen kunnen nooit bepalen wat zinvol is voor de autonoom lerende. Prof. dr. Jan Bransen, hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, zegt dat heel mooi: “Het curriculum is opium voor het onderwijs.” (Bransen, 2019)

Agora ondersteunt lerenden hun eigen potentieel en talent te ontdekken en vorm te geven in een leerproces. Een leerproces dat na Agora levenslang zal voortduren. Agora is geen school in de reguliere opvatting. We leren jou niets. Je gaat zelf leren. Zo wordt school weer zoals het ooit bedoeld was. School komt van het Griekse ‘schola’, dat vrije ruimte betekent. Het zijn jouw hersenen die zich moeten ontwikkelen. Wij, de meesters en ouders, helpen jou bij de zoektocht naar een democratisch, zelfverzekerd, zelfgedisciplineerd, competent, creatief, intellectueel en sociaal burgerschap.

Afbeelding van outside